This page is Vietnamese using Unicode fonts

Công ĐứcCửu Huyền Thất Tổ
Đa Sanh Phụ Mẫu
Lũy Thế an thân
Cùng tất cả chúng sanh
Đều được vãng sanh về
Thế giới Cực Lạc của
Đức Phật A Di Đà

Lại nguyện:
Thế giới hòa bình
chúng sanh an lạc
Người bỏ dữ làm lành
Mưa gió thuận hòa
Hết thảy sở cầu
đều được như nguyện